Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §
EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679
Laadittu 4.12.2017

1. REKISTERINPITÄJÄ
Kodin Kukat Oy, Juha Toikka
Toikanmäentie 44
49570 KANNUSJÄRVI
Puh. (05) 3440300

2. REKISTERIN NIMI
Kodinkukat Oy markkinointirekisteri

3. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ
Yhteyshenkilö:
Juha Toikka
Kodin Kukat Oy
Toikanmäentie 44
49570 KANNUSJÄRVI
Puh. (05) 3440300
juha.toikka@kodinkukat.fi

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Uutiskirjeiden toimittaminen
Kilpailujen ja kampanjoiden hallinnointi ja palkintojen toimittaminen
Lainsäädännössä tarkoitettujen markkinointikieltojen toteuttaminen
Palautteen käsittely ja yhteydenpito
Verkkosivustojen käyttäjäanalyysi
Käsittely perustuu asiakassuhteen hoitamiseen, rekisteröidyn suostumukseen tai rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisterissä käsitellään rekisterin käyttötarkoituksen mukaisia tarpeellisia tietoja:
Yhteystiedot: nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero
Demografiset tiedot: sukupuoli
Kiinnostuksen kohteet rekisterinpitäjän www-sivustoilla ja palveluissa
Muut asiakkaan itse antamat tiedot
Henkilön käyttämään laitteeseen liittyvät tiedot: mm. päätelaite, IP-osoite, käyttöjärjestelmä ja selain

6. TIETOLÄHTEET
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään kampanjoiden, palautteiden ja uutiskirjetilauksien yhteydessä. Evästeillä kerätään lisäksi tietoa verkkosivustojen käytöstä.

7. TIETOJEN LUOVUTUS JA SIIRTO
Tietoja ei luovuteta ilman rekisteröidyn lupaa muuten kuin lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa tai viranomaisten vaatimusten edellyttämällä tavalla.
Rekisterin käyttötarkoituksen mukaisien tehtävien hoitoon voidaan käyttää alihankkijoita ja tietoja voidaan siirtää EU-/ETA-alueen ulkopuolelle, jos se on palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii sopimuksin lainsäädännön edellyttämällä tavalla tietosuojan riittävästä tasosta.

8. TIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja vain niin kauan, kun on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen kannalta.

9. REKISTERIN SUOJAUS
Tietokannat, joihin tietoja tallennetaan, ovat teknisesti ja fyysisesti suojattu, siten ettei ulkopuolella ole niihin pääsyä. Pääsy tietoihin on vain niillä, joilla se on tarpeen työtehtävien hoitamiseksi.

10. TARKASTUS- JA KORJAUSOIKEUS, SEKÄ OIKEUS TIETOJEN POISTAMISEEN
Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa perua uutiskirjetilauksensa.
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä rekisteriin on talletettu, oikeus vaatia virheellisen henkilötiedon korjaamista ja oikeus saada tietonsa poistetuksi rekisteristä.
Tarkastus-, korjaus- tai poistopyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. SIIRTO- JA KIELTO-OIKEUS
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, jos käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja käsittely suoritetaan automaattisesti.
Rekisteröidyllä EU:n tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukainen oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen.
Siirto- ja kielto-oikeus astuvat voimaan 25.5.2018.

12. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN
Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta. Lainsäädännön niin vaatiessa ilmoitamme siitä rekisteröidyille.